СМАК ЕООД

Строителство до ключ!

 
  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
Home Гаранционно обслужване

Гаранционно обслужване

Print PDF

СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА ГАРАНЦИОННО

ОБСЛУЖВАНЕ

 

Към предварителен договор за продажба на апартамент в строеж

от ……………. год.

 

 

Днес .................. год., в гр.Пловдив между:

 

1. СМАК ООД наричан ПРОДАВАЧ

и

2. …………………………………, ЕГН ……………………, наричана за краткост КУПУВАЧ.

 

Страните постигнаха съгласие за следното:

 

Чл.1 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да извършва гаранционно поддържане на сградата както следва:

 

Вид на СМР

Гаранционен срок

Срок за изпращане на работна група

Срок за отстраняване

1.За всички конструкции на сградата - бетонови работи

10 години

3-5 дни

9 месеца

2.За всички конструкции на сградата - зидария на м3

10 години

3-5 дни

9 месеца

3.За всички конструкции на сградата - преградна зидария

10 години

3-5 дни

9 месеца

4.За земната основа на сградата

10 години

3-5 дни

6 месеца

5.За стенни покрития- мазилки

1 година

3-5 дни

30 дни

6.За стенни покрития- шпакловки

1 година

3-5 дни

30 дни

7.За подови покрития - замазки

1 година

3-5 дни

30 дни

8.За подови покрития - паркет

1 година

3-5 дни

30 дни

9.За подови покрития - теракот

1 година

3-5 дни

30 дни

10.За стенни покрития - фаянс

1 година

3-5 дни

30 дни

11.За бояджийски работи

1 година

3-5 дни

30 дни

12.За стенни покрития - пръскана мазилка

1 година

3-5 дни

30 дни

13.За вътрешните силнотокови инсталации в апартаментите

1 година

3-5 дни

20 дни

14.За вътрешните силнотокови ел. Инсталации по захранването на ел.табла

1 година

3-5 дни

30 дни

15.За вътрешните слаботокови ел.инсталации в апартаментите(звънци,домофони, антени)

1 година

3-5 дни

20 дни

16.За вътрешните водопроводни инсталации - апартаментна разводка

1 година

3-5 дни

30 дни

17.За вътрешните канализационни инсталации - апартаментна разводка

 

1 година

3-5 дни

20 дни

18.За вътрешните водопроводни инсталации - вертикални щрангове

1 година

3-5 дни

45 дни

19.За вътрешните канализационни инсталации - вертикални щрангове

1 година

3-5 дни

45 дни

20.За хоризонтална разводка -водопровод сутерен

1 година

3-5 дни

45 дни

21.За канализационна хоризонтална разводка

1 година

3-5 дни

45 дни

22.За външни водопроводни връзки

2 години

3-5 дни

30 дни

23.За външни канализационни връзки

2 години

3-5 дни

30 дни

24.За вътрешни О и В инсталации

1 година

3-5 дни

30 дни

25.За контролно измервателни системи и автоматика

1 година

3-5 дни

30 дни

26.За гръмоотводна инсталация

1 година

3-5 дни

30 дни

27.Железарски работи

1 година

3-5 дни

60 дни

28.За покривни работи -конструкция

2 годони

3-5 дни

90 дни

29.За хидроизолационни работи по покривите

5 години

3-5 дни

45 дни

30.За други хидроизолационни работи

5 години

3-5 дни

45 дни

31.За тенекиджийски работи

1 година

3-5 дни

90 дни

32.За дърводелски работи - вътрешна дограма

1 година

3-5 дни

30 дни

33.За дърводелски работи - външна дограма

1 година

3-5 дни

90 дни

34.За вертикална планировка - околосградно пространство

1 година

3-5 дни

90 дни

 

Чл.2 Гаранционните срокове за изпълнените СМР започват да текат от:

1/датата на издаване на разрешение за ползване на строежа;

2/датата на отстраняване на недостатъците , отбелязани в протокол обр.16, което се удостоверява със съставен двустранен акт обр.17.

Чл.3 Всички разходи възникнали по гаранционната отговорност са за сметка на ПРОДАВАЧА, ако не са причинени умишлено или по небрежност от страна на Купувача.

Чл.4 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да премахва възникналите в гаранционните срокове дефекти за своя сметка и ако са спазени предписанията за експлоатация.

Чл.5 ПРОДАВАЧЪТ се задължава да премахва възникналите в гаранционните срокове дефекти в сроковете за отстраняване посочени в чл.1, от момента на надлежното уведомяване на ПРОДАВАЧА.

 

 

Натоящото споразумение е неразделна част от предварителен договор за продажба на ...................от .................... год. , сключен между същите страни и е изготвено в два екземпляра.

 

ПРАДАВАЧ: КУПУВАЧ: